Styl naukowy tekstu

Dowiesz się, co to jest styl naukowy tekstu i kiedy jest używany.

Stylem naukowym pisane są podręczniki uniwersyteckie, artykuły w czasopismach naukowych, leksykony i encyklopedie. Spotkasz się z nim podczas wykładów, na konferencjach i sympozjach naukowych. Także Ty powinieneś używać tego stylu, gdy piszesz wypracowanie np. na temat ironii w utworach romantycznych. Teksty napisane stylem naukowym cechuje precyzja wypowiedzi, dążenie do jednoznaczności, dokładność.
Teksty naukowe nasycone są terminologią właściwą dla nauki, której dotyczą. To sprawia, że mogą być niezrozumiałe dla osoby, która nie jest specjalistą w danej dziedzinie.

Inne cechy charakteryzujące teksty naukowe to:
- posługiwanie się symbolami, wzorami, modelami, wykresami,
- używanie pojęć abstrakcyjnych,
- logiczna kompozycja tekstu zaczynająca się od postawienia tezy, przytaczająca argumenty, przykłady, kończąca się wnioskami,
- używanie zdań wielokrotnie złożonych,
- wprowadzanie cytatów pochodzących z innych publikacji,
- stosowanie licznych i obszernych przypisów,
- używanie form bezosobowych czasowników, np.: warto podkreślić, uważa się,
- używanie formy 1 osoby liczby mnogiej czasowników, np. zwróćmy uwagę, przyjrzyjmy się.W tekstach naukowych nie znajdziesz wyrazów nacechowanych emocjonalnie i oceniających.
Nie ma w tych wypowiedziach miejsca na metafory, porównania i inne zabiegi artystyczne, których celem jest upiększenie wypowiedzi.

Uwaga!
Z wynaturzeniem stylu naukowego możesz spotkać się wtedy, gdy czytasz tekst, w którym nagromadzenie terminologii naukowej i stosowanie bardzo skomplikowanych, wielokrotnie złożonych zdań, sprawia, że zrozumienie go wymaga wielokrotnej lektury, a sens da się oddać w dwóch zdaniach pojedynczych.

Sprawdź, czy zapamiętałeś.
Za chwilę usłyszysz dwie wypowiedzi. Którą z nich charakteryzuje styl naukowy.

1. Percepcja to organizacja i interpretacja wrażeń zmysłowych, w celu zrozumienia otoczenia. Percepcja to postrzeganie; uświadomiona reakcja narządu zmysłowego na bodziec zewnętrzny; sposób reagowania, odbierania wrażeń.

2. Percepcja to jest to, co widzisz, słyszysz, czujesz, co odbierasz z otoczenia.

Odpowiedź: wypowiedź pierwszą charakteryzuje styl naukowy.

plik audio mp3
Aby pobrać plik PDF przepisz podany kod demo w poniższe pole
plik audio mp3
Aby pobrać plik MP3 przepisz podany kod demo w poniższe pole