Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Niniejszy regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Stanisławę Cieślak - Dudę zamieszkałą w Warszawie, ul. Lubartowska 19/3, tel. 667978785, zwanej dalej Usługodawcą z wykorzystaniem strony internetowej, funkcjonującej pod adresem internetowym www.edusens.pl, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

II. Świadczenie usług

 • Usługodawca świadczy następujące usługi (dalej Usługi) drogą elektroniczną:
  • prowadzi stronę internetową www.edusens.pl z materiałami tekstowymi i materiałami dźwiękowymi,
  • informuje o aktualnych promocjach i ofertach Usługodawcy.
 • Świadczone usługi polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną materiałów tekstowych (PDF) i plików MP3, będących zasobami serwisu strony internetowej www.edusens.pl.
 • Usługodawca może świadczyć usługi odpłatnie lub nieodpłatnie.
 • Usługą płatną jest dostęp do wybranych przez Usługodawcę treści udostępnianych na stronie www.edusens.pl.
 • Dostęp uzyskuje się po wniesieniu opłaty zgodnie z informacją o cenie podaną obok plików, zawierającą podatek VAT, poprzez system płatności elektronicznych za pomocą SMS PREMIUM.
 • Usługa dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange, Play.
 • Przesłanie SMS o treści AP.MP3E na numer 75068 uprawnia do trzykrotnego odsłuchania wybranego pliku MP3 udostępnionego w sekcjach "Literatura" i "Język i gramatyka" . Koszt wysłania SMS wynosi 6,15 PLN z VAT.
 • Przesłanie SMS o treści AP.IOY4 na numer 75068 uprawnia do trzykrotnego przeczytania wybranego pliku PDF udostępnionego w sekcjach "Literatura" i "Język i gramatyka" . Koszt wysłania SMS wynosi 6,15 PLN z VAT.
 • Usługą bezpłatną jest dostęp do materiałów w sekcji "Edusensacje", "Edusensownik", "Za free" oraz materiałów określonych przez Usługodawcę jako treści "demo" w/w strony internetowej. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych usług.
 • Usługodawca może świadczyć dodatkowe usługi na stronie www.edusens.pl każdorazowo informując o zasadach świadczenia tychże usług.
 • Z usług wymienionych w punkcie II.1 może korzystać wyłącznie Użytkownik dysponujący dostępem do systemu teleinformatycznego, posiadający co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 • Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny usługobiorcy następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • zastosowania przeglądarek Firefox 4.0, Chrome, Opera, Internet Explorer 8.0 lub nowszych z włączoną obsługą JavaScript i Flash,
  • zainstalowane oprogramowanie do odtwarzania plików multimedialnych i plików tekstowych Acrobat Reader.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne występujące w systemie teleinformatycznym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z usług, o których mowa w punkcie 2.1.
 • W trakcie korzystania z Usług, w systemie teleinformatycznym Użytkownika umieszczone zostają pliki cookies. Są one wykorzystywane są przez Usługodawcę wyłącznie dla celów statystycznych i do analizy ruchu na stronie. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć akceptowanie plików cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej i usunięcie wszystkich plików cookies. Nie spowoduje to żadnych utrudnień w korzystaniu ze strony.

III. Reklamacje

 • Niniejszy regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Stanisławę Cieślak - Dudę zamieszkałą w Warszawie, ul. Lubartowska 19/3, tel. 667978785, zwanej dalej Usługodawcą z wykorzystaniem strony internetowej, funkcjonującej pod adresem internetowym www.edusens.pl, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 • Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres składającego reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 • Reklamacje rozpatrywane będą przez Usługodawcę niezwłocznie, w kolejności wpływania, jednak nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia reklamacji.
 • O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, na adres podany w reklamacji.
 • Wszelkie informacje o ewentualnych naruszeniach obowiązującego prawa, dobrych obyczajów lub praw majątkowych lub osobistych osób trzecich związanych z materiałami zamieszczanymi na stronie www.edusens.pl należy zgłaszać na adres Stanisława Cieślak – Duda, ul. Lubartowska 19/3, O4-326 Warszawa z dopiskiem "reklamacja" lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: edusens@edusens.pl

IV. Odpowiedzialność

 • Usługodawca dołoży należytych starań, w celu zapewnienia aby korzystanie z Usługi możliwe było dla użytkowników wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych oraz telefonów komórkowych nie gwarantuje jednakże i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z Usługi przy ich użyciu.
 • Usługodawca zobowiązuje się dołożyć należytych starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Usługi, nie gwarantuje jednakże i nie odpowiada za jej dostępność. Usługodawca zastrzega sobie prawo do kilkugodzinnej przerwy technicznej w funkcjonowaniu strony www.edusens.pl w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu. W przypadku planowanej przerwy, trwającej co najmniej 5 godzin, Użytkownicy zostaną o tym wyraźnie poinformowani na stronie głównej serwisu www.edusens.pl.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi, w szczególności spowodowane korzystaniem z Usługi przez Użytkownika lub innych Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności wadliwego funkcjonowania systemu teleinformatycznego Użytkownika lub łączy internetowych oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.
 • Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się na stronie www.edusens.pl należą do Stanisławy Cieślak - Dudy Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami). Żaden z utworów w całości, jak i części, znajdujący się na stronie serwisu www.edusens.pl, nie może być powielany i rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody firmy Stanisławy Cieślak - Dudy. Każde użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
 • Korzystanie z materiałów udostępnianych odpłatnie na stronie www.edusens.pl nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.

V. Postanowienia końcowe

 • Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
 • Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.