Ile wynosi bajońska suma


20 mln franków było winne Księstwo Warszawskie Napoleonowi na mocy porozumienia podpisanego w Bajonnie 10 maja 1808 roku. Od nazwy miejsca, gdzie umowę podpisano wierzytelność nazwano "bajońską sumą."

Kwota była gigantyczna i przekraczała możliwości niewielkiego państewka chociaż jej spłatę rozłożono na trzy lata. Dlaczego Polacy, pomagający Napoleonowi w jego podbojach, zmuszeni byli płacić tyle pieniędzy?

Otóż po rozbiorach, rząd pruski chętnie udzielał kredytów na wysoki procent mieszkańcom dawnej Rzeczpospolitej, nawet wówczas, gdy wiedziano, że nie mają oni zdolności kredytowej i nie będą w stanie spłacić długów. W ciągu kilku lat łączna suma kredytów wraz z niespłaconymi odsetkami osiągnęła kwotę odpowiadającą 47 366 220 franków. Po zawarciu przez Napoleona pokoju w Tylży w 1807 roku, drugi i trzeci zabór oraz część zaboru pierwszego, a wraz z nimi zadłużeni u rządu pruskiego mieszkańcy tych terenów, znaleźli się pod władzą Napoleona. Gdy ten utworzył Księstwo Warszawskie, zrzekł się na rzecz formalnie panującego w nim króla saskiego i księcia warszawskiego w jednym, dochodów z Księstwa i wspomnianych wierzytelności w zamian za wypłacenie gotówką 20 000 000 franków. Pozornie wydawało się, że był to hojny gest cesarza. W rzeczywistośći wspomiane 47 milionów udzielonych kredytów było nie do odzyskania od dłużników.
Po klęsce Napoleona, bajońskie sumy przyznane zostały z powrotem rządowi pruskiemu.

Dzisiaj frazeologizmu "bajońskie sumy" używamy wówczas, gdy chemy powiedzieć, że jakaś kwota jest absurdalnie wysoka i niemożliwa do zapłacenia.

Zobacz także